Statuten

Naam

 1. De vereniging draagt de naam “Volkstuindersvereniging Raalte” en is gevestigd te Raalte.

Begripsbepaling

 1. Onder volkstuinders worden in deze statuten verstaan zij aan wie door tussenkomst van de vereniging een volkstuin in gebruik is toegewezen.

Doel

 1. De vereniging heeft ten doel:
  1. Het behartigen van de belangen van de leden voor zover het betreft de activiteiten van de vereniging.
    
  2. Het beheer van en toewijzing aan de leden van de door de vereniging in huur ontvangen of anderszins ter beschikking gestelde grond met bestemming het gebruik als volkstuin;
    
  3. Het streven naar uitbreiding van het aantal uit te geven volkstuinen zolang en indien daartoe behoefte bestaat;
    
  4. Het bevorderen van de kennis van de leden over tuinbouw, grondbewerking en milieuhygiëne.

Middelen

 1. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  1. Het houden van vergaderingen;
  2. Het zenden van verzoekschriften aan bevoegde autoriteiten en aan instellingen;
  3. Het samenwerken met verenigingen, instellingen en personen die een overeenkomstig doel nastreven als de vereniging;
  4. Alle andere wettige middelen welke in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging.

Verenigingsjaar

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober van het daarop volgende jaar.

Leden

 1. De vereniging onderscheidt van de volgende categorieen leden:
  1. Leden, aan wie een volkstuin in gebruik gegeven;
  2. Aspirant-leden, leden aan wie nog geen volkstuin in gebruik is gegeven. Het aantal aspirant-leden kan ten hoogste 50 bedragen;
  3. Buitengewone leden, zoals gemeente-besturen, instellingen, stichtingen e.d.
    
 2. Het lidmaatschap als bedoeld in artikel 6 lid 1 en lid 2 wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij de secretaris van de vereniging. Leden kunnen zijn inwoners van het dorp Raalte en de daarbij behorende verspreide bebouwingen. De toelating tot de vereniging kan worden geweigerd door het bestuur. Het bestuur is hiervoor verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering. Het buitengewoon lidmaatschap wordt verkregen door toetreding op verzoek van het bestuur.
   
 3. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. Schriftelijke opzegging door of namens het lid met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand;
  2. Voor buitengewone leden tevens bij beëindiging van de huurovereenkomst;
  3. Een besluit van het bestuur tot royement, met opgave van reden
  4. Als de tuinder in het proefjaar de tuin verwaarloost, dit naar beoordeling van het bestuur.
    
 4. Elk lid van de vereniging is verplicht zich aan de bepalingen van de statuten, van het huishoudelijk reglement en van de in de vergadering genomen besluiten te onderwerpen.

Duur der vereniging

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Bestuur

  1. De leden kiezen uit hun midden een bestuur, bestaande uit een oneven aantal van tenminste 5 en maximaal 7 personen.
  2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
    
  1. Het bestuur wordt in en buiten rechtens vertegenwoordigd door tenminste twee leden van het dagelijks bestuur.
  2. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van zaken, het bereidt de ledenvergaderingen voor en voert op deze vergaderingen genomen besluiten uit.

Vergaderingen van de leden en het bestuur

  1. De leden vergaderen tenminste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het bestuur dit wenselijk acht, of 110 deel van de stemgerechtigde leden zulks, onder schriftelijke opgave van redenen, verlangen. De vergaderingen, verlangd als voormeld door leden, worden gehouden binnen 14 dagen na uiting van het verlangen daartoe. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dit wenselijk acht.
    
  2. Behoudens hetgeen verder ter tafel wordt gebracht zullen op de in artikel 13 lid 1 eerste alinea genoemde vergaderingen worden behandeld:
   • een verslag van de toestand der vereniging;
   • een rekening en verantwoording van het afgelopen jaar;
   • de begroting voor het volgende verenigingsjaar;
   • de verkiezing van bestuursleden;
   • benoeming kascommissie.
     
 1. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige leden en aspirant-leden.

Wijziging statuten

 1. De bepalingen van de statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de leden, genomen met een meerderheid van tenminste 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering. Een voorstel tot wijziging van de statuten moet in de oproepingsbrief zijn omschreven.

Huishoudelijk reglement

 1. Als datgene, waaromtrent bij deze statuten niet voldoende is voorzien, kan nader geregeld worden bij het door de vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement, hetwelk niet in strijd mag zijn met de statuten of de wet.

Liquidatie

 1. Voor een besluit tot ontbinding van deze vereniging gelden de bepalingen genoemd in artikel 18, met dien verstaande, dat een voorstel daartoe slechts kan worden behandeld, in een opzettelijk tot dat doel bijeengeroepen vergadering. In geval van ontbinding van de vereniging, regelt het bestuur de liquidatie.
   
  1. Bij het ontbinden van de vereniging zullen, met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen, de eigendommen en baten van de vereniging, voor zover mogelijk, tot een soortelijk doel als door de vereniging beoogd, aangewend worden, altijd volgens een beschikking daaromtrent, op de in artikel 17 bedoelde buitengewone ledenvergadering te nemen;
    
  2. het dagelijkse bestuur, welke gevormd wordt door de voorzitter, secretaris en penningmees, is in het geval van de vorenbedoelde ontbinding belast met de liquidatie van de vereniging en doet daarvan rekening en verantwoording aan een commissie van 5 leden, op en door die buitengewone vergadering benoemd;
    
  3. de goedkeuring van deze rekening en verantwoording door de genoemde commissie strekt het dagelijks bestuur tot decharge voor de liquidatie en wordt beschouwd als door de algemene vergadering van leden verleend te zijn. Deze commissie beslist over de bestemming van de eventuele baten, met inachtneming van artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

Slotbepalingen

 1. Indien verschil van mening bestaat over toepassing van enig artikel der statuten, beslist de vergadering. In dringende gevallen beslist het bestuur.
   
 2. In gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, is het bestuur bevoegd een beslissing te nemen.

 

Geheel gewijzigd en vastgesteld tijdens de ledenvergadering 24-11-2018