Huishoudelijk Reglement

Inhoudsopgave


Plichten leden

 1. Op de leden rust de verplichting:
  1. de aan hen in gebruik gegeven volkstuin blijvend te gebruiken voor het ter eigen behoefte kweken van groente, fruit en/of bloemen;
  2. de aanwijzingen van de door het bestuur aangewezen toezichthouder op te volgen;
  3. na te laten bebouwingen, met inbegrip van kassen, in de tuin aan te brengen dan na schriftelijke toestemming van het bestuur en vergunning van de gemeente.
  4. onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten de secretaris kennis te geven van:
   • adreswijzigingen;
   • wijzigingen in gebruik van de tuin;
   • ondervonden beperkingen bij het gebruik van de tuin;
  5. de aangebrachte nummering van de aan hen in gebruik gegeven volkstuin in stand te houden;
  6. de contributie regelmatig te betalen op de door het bestuur nader aan te wijzen betalingsregeling;
  7. na opzegging de tuin keurig op te leveren;
  8. het pad, dat aan zijn of haar tuin grenst, vrij te houden van onkruid en de doorgang vlak en veilig houden.
  9. afval ruimen we op en nemen we mee naar huis.
  10. voor de winter obstakels, zoals bonenstokken enz. op te ruimen.

Rechten leden

 1. De rechten der leden omvatten:
  1. het gebruik van de aan het toegewezen volkstuinen op de wijze en volgens de regels in de statuten, het huishoudelijk reglement en in de vergadering vastgesteld;
  2. het vragen van advies over het gebruik van de tuin;
  3. het vragen om bijstand indien het lid wordt belemmerd in het gebruik van de tuin.

Royement

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te royeren indien hij/zij:
  1. de belangen van de vereniging opzettelijk of door onachtzaamheid benadeelt of heeft benadeeld;
  2. de statuten, het huishoudelijk reglement of de in de vergadering genomen besluiten niet is nagekomen;
  3. een contributieschuld heeft op 1 april en niet is voldaan aan een schriftelijke aanmaning tot betaling.
  Royementen worden bekend gemaakt in de ledenvergadering. Een geroyeerd lid kan niet opnieuw lid worden tenzij tenminste 10 leden hem/haar schriftelijk voorstellen en het bestuur hiertoe besluit. Een lid of aspirant-lid dat wegens contributie-achterstand is geroyeerd, kan na opzegging van het lidmaatschap niet opnieuw lid worden alvorens de op het moment van de beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde gelden zijn voldaan.

Geldmiddelen

 1. Elk lid dient een borgsom te betalen bij de huur van een tuin. Deze borgsom wordt terugbetaald bij teruggave van een schone tuin!! de borgsom is vastgesteld op 30,5 euro cent per m2. Mocht de borgsom ontoereikend zijn, krijgt het betrokken lid een rekening.
 2. de contributie van leden omvat:
  1. de huurvergoeding voor de in gebruik gekregen volkstuin.
  2. de huurvergoeding wordt verhoogd met hetzelfde percentage waarmee de door de vereniging aan de verhuurder van de grond te betalen huur wordt verhoogd;
  3. een bijdrage aan het onderhoud, secretariaatskosten, beheer en andere kosten.
  4. de door de ledenvergadering vastgestelde contributie en huur dienen door de leden te worden voldaan binnen een termijn van drie weken na dagtekening nota. De nota’s zullen voor de 20ste van de maand verzonden worden. Bij overschrijding van deze termijn zal €5,- boete inrekening worden gebracht. Betaalt U in 1 februari dan wordt een extra boete van €12,- in rekening gebracht.
 3. De contributie voor de aspirant-leden omvat tevens:
  1. een vast te stellen bijdrage in de vergader- en secretariaatskosten van de vereniging.
 4. De buitengewone leden zijn geen contributie verschuldigd.

Bevoegdheden en taken bestuur

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester.
 2. Het bestuur behartigt de belangen van de leden van de vergadering jegens de grondeigenaren en waarborgt anderzijds de grondeigenaren dat de uitgifte van volkstuinen aan de leden van de vereniging op zodanige wijze geschiedt, dat geen afbreuk wordt gedaan aan het landschap en de bepalingen door de grondeigenaren in de huurovereenkomst gesteld.
 3. Het bestuur is belast met de uitgifte van volkstuinen aan aspirant-leden. Uitgifte aan aspirant-leden geschiedt op volgorde van datum van aanmelding. Bij wijzigingen in het te huren perceel, kan een lid met ingang van een tuinjaar een andere tuin toegewezen worden.
 4. Het bestuur heeft tot taak regelingen op te stellen voor de administratieve verwerking van aanmelding als lid of aspirant-lid en voor de schriftelijke vastlegging van het recht op gebruik van een volkstuin door de leden.
 5. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van huurovereenkomsten met grondeigenaren ter verkrijging van uitbreiding van volkstuinen zonder voorkennis aan de vergadering.
 6. Ieder jaar treden 2 bestuursleden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden.

Algemene bepalingen

 1. Ieder lid ontvangt een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement en tekent voor ontvangst.
 2. In gevallen waarin het reglement niet of niet voldoende voorziet, beslist het bestuur, behoudens nadere goedkeuring van de ledenvergadering.
 3. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan alleen geschieden bij besluit van de ledenvergadering, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
 4. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
 5. Het huishoudelijk reglement treedt in werking tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de statuten.
 6. Per gezin mogen meer dan een kavel in gebruik zijn.
 7. De secretaris houdt een lijst bij van aanmeldingen, waaruit de lijst van aspirant-leden zo nodig in volgorde van aanmelding wordt aangevuld.
 8. Na beëindiging van het lidmaatschap heeft het lid een maand de tijd om zijn bezittingen van de tuin te verwijderen. Daarna vervalt het eigendom aan de vereniging. Alleen in zwaarwegende omstandigheden wordt hiervan afgeweken.
 9. Het is ten strengste verboden:
  1. afrasteringen te verbreken en grenspalen te beschadigen of te verplaatsen.
  2. bomen en struiken hoger dan 2.5 meter te hebben.
  3. het onkruid te bespuiten tenzij wettelijke bepalingen hiertoe verplichten.
  4. ongevraagd of zonder diens toestemming de tuin van een ander te betreden.
  5. dieren op de tuin te houden;
  6. loslopende honden of katten op het complex te hebben;
  7. de gehuurde tuin als opslagplaats te gebruiken;
  8. afval te begraven of te dumpen in het openbaar groen.
  9. gaten te graven ten behoeve van bebouwing of compostkuilen.
 10. Nieuwe leden krijgen een proefjaar.
 11. Het is verboden, dat kinderen of huisgenoten jonger dan 16 jaar, anders dan onder geleide van de huurder, dan wel met medeweten van het bestuur, de tuin verzorgen.
 12. De op de tuin aan te brengen gereedschapskisten dienen te voldoen aan de hierna te noemen maximale maten te weten 60 x 60 x 200 cm (kleiner mag dus wèl). De hoogte vanaf de grond tot bovenkant van de gereedschapskist mag maximaal 80 cm bedragen. De aan te brengen compostbakken mogen maximaal 80 cm hoog zijn. De kleur van de kist en bakken moet donker zijn: bijvoorbeeld groen of bruin.
 13. Het bestuur zal twee maal per jaar tuin en paden controleren, na de tweede waarschuwing in dat jaar kan het bestuur overgaan tot royement van het betreffende lid.

 

Geheel gewijzigd en vastgesteld tijdens de ledenvergadering 24-11-2018